Thông báo về việc lấy ý kiến tham gia của nhân dân về dự thảo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Thông báo về việc lấy ý kiến tham gia của nhân dân về dự thảo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam