Báo giá Thẻ tạm trú

Thẻ tạm trú được cấp có giá trị từ 1 năm trở lên

Trường hợp Người làm Thẻ tạm trú là Giám đốc công ty ( người đầu tư vốn) Thành viên góp vốn có tên trong đăng ký kinh doanh thì được cấp thẻ có giá trị tối đa là 3 năm

Trường hợp Người lao động đã được Sở lao động thương binh và xã hội cấp Giấy phép lao động làm thẻ tạm trú thì được cấp thẻ có giá trị thấp hơn hoặc bằng với giá trị của Giấy phép lao động

1 - Thẻ tạm trú có giá trị 1 năm

2 - Thẻ tạm trú có giá trị 1 năm đến 2 năm

3 - Thẻ tạm trú có giá trị 2 năm đến 3 năm


Các tin liên quan:

-    Báo giá thẻ tạm trú

-   Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú

-   Quy định mới về thẻ tạm trú

-   Thời hạn của thẻ tạm trú